مهلت ثبت نام تمدید شد

با توجه به تاخیر در تنظیم برنامه های درسی رشته علوم شناختی – رسانه مهلت ثبت نام و حذف و اضافه تا روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه تمدید شد.