مهلت حذف و اضافه تمدید شد

مهلت از پیش اعلام شده برای حذف  و اضافه واحد های درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز و تا پایان روز ۲۱یکشنبه  اسفند ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.