مهلت دفاع از رساله و پایان نامه های دانشجویان موسسه

فرصت دفاع از رساله / پایان نامه

 

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی دارای شرایط دفاع از رساله/ پایان نامه خود در نیمسال اول۱۴۰۲-۱۴۰۳ می بایست درخواست خود برای تشکیل جلسه دفاع را تا پایان روز سه شنبه۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سامانه آموزشی موسسه ثبت و مدارک لازم (مندرج در بخش راهنما درخواست دفاع) را بارگذاری کنند. فرصت ثبت درخواست تمدید نخواهد شد.

دانشجوی درخواست کننده تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تعیین قطعی تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع هماهنگی های لازم را با استاد راهنما، مدیر گروه آموزشِی، کارشناس آموزشی و در پایان کارشناس پژوهشی بعمل آورد.

مسئولیت تماس با استاد راهنما، مدیر گروه آموزشی، کارشناس آموزشی برای تایید و ثبت درخواست و ارسال آنها به کارشناس پژوهشی از طریق سامانه آموزشی و پیگیری جهت آگاهی از تاریخ برگزاری جلسه دفاع با دانشجوی درخواست کننده است.

 

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه/ رساله

جهت ثبت درخواست دفاع از رساله / پایان نامه در سامانه آموزشی موسسه به گزینه ۱- “-تحصیلات تکمیلی”، ۲- “گردش درخواست دفاع” و ۳- “دفاع پایان نامه”  مراجعه شود.

یادآوری:

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه باید قبل از ثبت درخواست دفاع از رساله نسبت به بارگذاری مقالات مستخرج از رساله جهت ارزیابی و تایید توسط استاد راهنما و مدیر گروه،  اقدام نمایند.

بارگذاری مقالات در سامانه آموزشی موسسه از طریق ۱- گزینه “تحصیلات تکمیلی” و ۲- گزینه “گردش ثبت مقالات مستخرج” امکان پذیر است.

دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد موسسه نیز در صورت داشتن مقالات مستخرج از پایان نامه می توانند از همین مسیر  نسبت به بارگذاری مقالات خود اقدام نمایند.