موسسه آموزش عالی علوم شناختی ۴ مهرماه تعطیل است.

کلیه واحد های آموزشی، پژوهشی و اداری – مالی موسسه  آموزش عالی علوم شناختی روز دوشنبه  ۴ مهر ماه تعطیل خواهند بود.

کلاس های درس دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه از روز چهارشنبه ۶ مهر ماه طبق برنامه از پیش اعلام شده بصورت حضوری دایر خواهند بود.