نشست دفاع از رساله

 عنوان:

 ارزیابی توانایی مهار هیجان در بیماران مبتال به تومور مغزدرناحیه پره فرونتال

 با استفاده از تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی قبل و بعد از عمل جراحی         

 

  استادان راهنما:      

 دکتر محمدعلی عقابیان دکتر مهدی تهرانی‌دوست

     دانشجو :  زهرا فرشیدفر

(دانشجوی رشته علوم شناختی – مغز و شناخت)

     روز :  پنجشنبه  ۲۹  تیر  ۱۴۰۲

     ساعت: ۰۹:۰۰

   مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۷۲