نشست دفاع از رساله

     عنوان:

هم افزایی تحریک الکتریکی و داروی سیتیکولین بر افسردگی

 در موش نر آزمایشگاهی

استادان راهنما: دکتر محمدرضا زرین دست دکتر محمد ناصحی

دانشجو :   سارا پیام شاد

 (دانشجوی رشته علوم شناختی – مغز و شناخت)

روز :  پنجشنبه  ۲۹  تیر  ۱۴۰۲

     ساعت:   ۱۱:۳۰

مکان موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۷۲