نشست دفاع از رساله

موضوع: مطالعه مدل پیش بینی استرس پس از آسیب بیماران بهبود یافته از بیماری کرونا ویروس بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و شناخت اجتماعی با در نظرگرفتن نقش واسطه ای مدل تفکر رویدادی آینده نگر

استاد راهنما: دکتر علیرضا مرادی

دانشجو: مجتبی پورمحقق (دانشجوی رشته علوم شناختی- شناخت اجتماعی)

تاریخ: سه شنبه ۲۸ شهریور  ساعت ۱۰:۳۰

مکان: کلینیک مغز و شناخت