نشست دفاع از رساله

عنوان:

اﺛﺮ ذﻫﻦ جمعی در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرکت اﺟﺘﻤﺎعی : روش تلنگرو ﺗﻘﻮﯾﺖ

 

استاد راهنما:  دکتر مجید اسحاقی

دانشجو :   مهدی فخیمی‌کامران

 دانشجوی رشته علوم شناختی – شناخت اجتماعی)

 روز :   پنجشنبه  ۲۹  تیر  ۱۴۰۲

 ساعت: ۰۸:۳۰

مکان موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۶۲