نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  

نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

 ارتباط میان کارکردهای اجرایی، باورهای ضمنی هوش و

 وضعیت اقتصادی – اجتماعی در دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه اول

استادان راهنما:  دکتر تارا رضاپور دکتر جواد حاتمی

دانشجو :  زینب شکوری

 (دانشجوی رشته روانشناسی شناختی)

روز :   پنجشنبه ۱۵ تیر  ۱۴۰۲

 ساعت:  ۱۴:۰۰

مکان موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۷۲