نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی تاثیر مصرف گرایی و عادات رسانه ای دانش آموزان بر میزان توجه  و طراحی مداخله برای بهبود این عادات

استاد راهنما:دکتر محسن میر محمد صادقی

دانشجو : مریم مرامی (دانشجوی رشته علوم شناختی – رسانه)

روز :  پنجشنبه ۹  شهریور ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۳۰

مکان:موسسه آموزش عالی علوم شناختی ساختمان آموزشی – اتاق ۴۶- ۲