نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: مقایسه ی اثر مشاهده ی سناریوی شکست و پیروزی در تبلیغات بازی های ویدئویی بر قصد خرید 

 

استاد راهنما: محمد علی نظری

 

دانشجو :فاطمه اسماعیلی  (دانشجوی رشته علوم شناختی – رسانه )

 

روز :  پنجشنبه ۹  شهریور  ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۰۰

 

مکان:موسسه آموزش عالی علوم شناختی ساختمان آموزشی – اتاق ۴۶- ۲