نشست دفاع از پایان نامه

موضوع: تاثیر آموزش مهارت‌های شناختی عالی (برنامه ریزی و تفکر تحلیلی) بر مدیریت دانش

استاد راهنما: دکتر محمود تلخابی

دانشجو: شیرین ریانی (دانشجوی رشته ذهن مغز تربیت)

تاریخ: دوشنبه ۲۷شهریور  ساعت ۱۰:۰۰

 مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی اتاق ۴۷-۲

مطالب مرتبط