نشست دفاع از پایان نامه

موضوع: اعتباریابی مقیاس ذهنیت تفکر طراحی در جامعه دانشجویان طراحی

استاد راهنما: دکتر محمود تلخابی 

دانشجو: زینب کارشناس  (دانشجوی رشته طراحی و خلاقیت)

تاریخ: دوشنبه ۲۷شهریور  ساعت ۱۱:۳۰

مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی اتاق ۴۷-۲