نشست علمی هفته #۳

موضوع:مدل سازی شناختی و هوش مصنوعی – سخنران: دکتر رضا شالباف ( عضو هیات علمی موسسه اموزش عالی علوم شناختی) – تاریخ: دوشنبه ۲۳ فروردین

موسسه آموزش عالی علوم شناختی

وبینار علمی هفتگی

مدل سازی شناختی و هوش مصنوعی

معرفی حوزه مطالعاتی دکتر رضا شالباف

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

  ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub

شرکت برای تمام پژوهشگران و علاقمندان آزاد است.