نشست علمی هفته

در این نشست، ابتدا به معرفی طرح‌های برگزیده فراخوان ملی  ” شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا” پرداخته می‌شود. سپس با استفاده از روش متاسنتز، نتایج حاصل از طرح‌های برگزیده بررسی شده و مدلی از آن استخراج می‌شود.

فراخوان ملی “شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا”  به منظور مطالعه و تحلیل گفتمان، ذهنیت و شناخت بهتر جامعه ایرانی در قبال این پدیده، فهم مطلوب اثربخشی سیاست‌ها و روش‌‌های اجرا شده درکشور در قبال آن و نیز کمک به طراحی گام های بعدی برای عبور از بحران با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و همکاری شماری از مراکز و نهادها علمی و آموزشی برگزار شد.