نشست پیشکسوتان حوزه رسانه – سخنران: دکتر فریدون وردی نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) – تاریخ: دوشنبه ۲۲ فروردین