نشست ۱۸اُم انجمن علمی طراحی و خلاقیت

روانشناسی محیطی زیر مجموعه ای از علوم رفتاری است که علوم، فنون و هنر را با یکدیگر تدوین کرده و آنان را در قالب مشخص ادغام می­کند؛ علوم رفتاری علاوه بر روانشناسی دربرگیرنده دانش هایی چون انسان شناسی، جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصاد است.

روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی از دهه ۱۹۲۰ تحت سیطره جهت گیری رفتاری خاصی بوده است که به بررسی رفتار آشکار انسان تأکید می کند. در این رویکرد انسان موجودی رفتارگرا به شمار می رود و به جای احساسات و افکارش بر رفتار و کردارش تأکید می شود. در موج جدید طراحی رفتار، تنها رفتار آشکار انسان هدف قرار نگرفته بلکه رفتارهای پنهان افراد نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

طراحی رفتاری یک چارچوب است: مجموعه‌ای از ایده‌هایی است که چگونگی و چرایی نحوۀ رفتار مردم را توضیح می‌دهد و آنها را  پیش‌بینی می‌کند. همچنین مجموعه‌ای است از روش‌هایی برای تغییر آن رفتار.

در نشست ۱۸اُم انجمن علمی طراحی و خلاقیت با مهدی علیپور همرا می شویم تا از تجربیات زیسته او از طراحی برای تغییر رفتار بدانیم و نمونه های عملی این حوزه را بشناسیم.