هنر # جنگ-شناختی در عصر # هوش – مصنوعی + ۱۲۴ سوگیری شناختی

در عصری هستیم که قدرت پیام از قدرت گلوله بیشتر است. در عصر هوش مصنوعی اگر شما قدرت تشخیص و درک فرامتن پیام‌ها را نداشته باشید یا چرخه تصمیم‌سازی در ذهنتان گسیخته شود یا قابلیت شناختی و دستگاه محاسباتی شما دچار اختلال شود، آنگاه قادر نخواهید بود که بطور موثر بجنگید یا پیروز شوید! در این صورت شما جزء کشته‌های جنگ شناختی خواهید بود و این هنر دشمن است که بدون شلیک یک گلوله سرزمین ذهن و قلبتان را تسخیر می‌کند و شما جزءی از او خواهید شد و دودستی تمام هویت و سرزمین مادریتان را به او هدیه خواهید داد.

مطالب مرتبط