وبینار هفتگی-

موضوع “اثر تحریک الکتریکی مستقیم قشری مغز (tDCS) بر عملکرد توجه پایدار و سرعت واکنش در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) ” روز دوشنبه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۱۲ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

سخنران وبینار آقای مهدی جهانی دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی (گرایش مغز و شناخت) از موسسه آموزش عالی علوم شناختی می باشد.

دسترسی به وبینار از طریق لینک ذکر شده امکان پذیر است.

https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub