وظایف سازمانی در مدارس و مجتمع های آموزشی (مبتنی بر نظام معلم راهنمایی)

تنظیم این مجموعه از طریق جمع آوری تجارب مدارس اسلامی سامان بخشی شده است و خلق ذهن مولف نیست. در تدوین اولیه آن از تلاش مدارس مختلف در این زمینه بهره هایی گرفته شد. می توان این مجموعه را به عنوان یک نمونه در تنظیم وظایف سازمانی به کار گرفت و آن را با شرایط مقطع و مجتمع تطبیق داد یا در هنگام عقد قرارداد با پرسنل، شایسته است شرح وظایف مربوطه، به ایشان عرضه و برای ایجاد فهم مشترک درباره آن گفت و گو شود تا انتظارات مدیر از هرکس در ابتدای همکاری با مدرسه به صورت شفاف به او اعلام گردد.

 

«وظایف سازمانی در مدارس و مجتمع های آموزشی» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط سید عبدالحمید ابطحی و وحید مهران تنظیم و ویرایش شده است. انتشارات خسرو خوبان در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط