کارگاه آموزشی مجازی ویژه دانشجویان علوم شناختی

موضوع: آموزش عملی مقدماتی برنامه نویسی پایتون

مدرس:پوریا ترفیعی (دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی)

شروع دوره: ۵ آذر ماه