کارگاه آموزشی – موضوع: روش پژوهش کیفی – مدرس: دکتر میثم فرخی (دانشیار دانشکده رفاه)

تاریخ: ۲۱، ۲۸ و ۲۹ تیر ماه بصورت حضوری و مجازی — محل : موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – سالن ۴۷-۲

برای شرکت در کارگاه  برگه ثبت  تکمیل و به همراه روگرفت سند بانکی پرداخت شهریه تا روز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه به رایانامه  neurolab@icss.ac.ir ارسال شود.