کلاس های درس موسسه در روز پنجشنبه حضوری برگزار می شود

کلیه کلاس های آموزشی  موسسه آموزش عالی علوم شناختی در روز پنجشنبه ۱۵ دیماه به صورت حضوری دایر خواهند شد.