– گاهشمار آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی)

 

گاهشمار  آموزشی

نیمسال دوم ۱۴۰۲ -۱۴۰۱  

 

رویداد

تاریخ

ثبت نام  و انتخاب واحدهای درسی نیمسال دوم

۲۳- ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

شروع کلاس های درسی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۲۵ بهمن ۱۴۰۱

حذف و اضافه

۱۱ -۰۸ اسفند ۱۴۰۱

آخرین زمان حذف تکدرس- اضطراری

۱۵ -۰۱ خرداد ۱۴۰۲

پایان کلاس ها

۲۵ خرداد ۱۴۰۲

ارائه گزارش پیشرفت کار رساله دکتری

اول , ۱۵ و ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲

نظر سنجی کیفیت کلاس های درس و دریافت برگه شرکت در آزمون

۲۵ خرداد – ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲

آزمون پایانی نیمسال دوم تحصیلی

۲۹ -۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲

مهلت درخواست سنوات نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۲۰ – ۰۱ شهریور ۱۴۰۲

آخرین تاریخ درخواست دفاع از پایان نامه و رساله

۱۰ شهریور ۱۴۰۲

ارزیابی جامع آموزشی دانشجویان دکتری

۱۳ شهریور ۱۴۰۲

آخرین تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رساله

۳۰ شهریور ۱۴۰۲