یادآوری: نشانی رایانامه های موسسه و دانشجویان تغییر خواهد کرد.

رایانامه دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی با دامنه @iricss.org از  روز شنبه اول آبان ماه ۱۴۰۰ از دسترس خارج خواهد شد. ضروری است دانشجویان تا قبل از اول آبان ماه نسبت به برداشت اطلاعات از رایانامه خود اقدام کنند.

دامنه رایانامه موسسه آموزش عالی علوم شناختی از تاریخ اول آبان ۱۴۰۰ از @iricss.org به @icss.ac.ir تغییر خواهد کرد.

واحد فناوری اطلاعات موسسه از  روز شنبه اول آبان ۱۴۰۰هیچ تعهدی نسبت به نگهداری اطلاعات مندرج در رایانامه های قدیمی کاربران نخواهد داشت.

برای تقاضای دریافت نشانی جدید رایانامه از موسسه با دامنه جدید @ icss.ac.ir می بایست نام –  نام خانوادگی – شماره دانشجویی همراه با  نشانی رایانامه فعلی با دامنه@iricss.org  تا قبل از اول آبان ماه از طریق سامانه آموزشی –گزینه “کارتابل”- گزینه ”ارسال نامه داخلی جدی” و در قسمت گیرندگان، گزینه “معاونت آموزش ”ارسال شود. اکیدا توصیه می شود در قسمت “موضوع ”پیام، حتما جمله ” درخواست رایانامه “ درج گردد.