برنامه درسی

کارشناسی ارشد علوم شناختی — روانشناسی شناختی

مقدمه:

روانشناسی شناختی یکی از گرایش های علوم شناختی است که به مطالعه کارکردهای شناختی انسان می پردازد. دوره کارشناسی ارشد روان شناسی شناختی، با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف آن تربیت محقق با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: درس های الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه به آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی است که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم باید پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل ۳۲ واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

آموزشی

درس ها الزامی

۱۸  واحد

درس ها اختیاری

۱۰ واحد

پژوهشی

پایان نامه

۴   واحد

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و درس های اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۲۸ واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی و اصلی روانشناسی شناختی می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره دو آمده است.

جدول دو – درس های الزامی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مبانی علوم شناختی

۲

الزامی

___

مبانی علوم اعصاب

۲

الزامی

___

روانشناسی شناختی (۱)

۲

الزامی

___

روانشناسی شناختی (۲)

۲

الزامی

روانشناسی شناختی (۱)

مبانی علوم اعصاب شناختیش

۲

الزامی

مبانی علوم اعصاب

روش های آماری در علوم شناختی

۲

الزامی

___

روش های تحقیق در علوم شناختی

۲

الزامی

___

روش های ازمایشگاهی در روانشناسی شناختی

۲

الزامی

مبانی علوم اعصاب شناختی

مبانی شناختی آسیب شناسی روانی

۲

الزامی

روانشناسی شناختی (۱)

رواشناسی شناختی (۲)

مبانی علوم اعصاب شناختی

جمع واحدهای الزامی

۱۸

درس های اختیاری:

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است تعداد ۱۰ واحد از درس ها ی اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های این جدول دانشجو میتواند از درس های سایر رشته ها و یا از درس های دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید.

جدول سه – درس ها اختیاری کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

۲

اختیاری

___

اصول زبان شناسی شناختی

۲

اختیاری

___

ذهن و آگاهی

۲

اختیاری

مبانی علوم اعصاب شناختی –

روش های آماری در علوم شناختی

مدل سازی شناختی

۲

اختیاری

___

روانشناسی رشد شناختی

۲

اختیاری

رونشناسی شناختی (۱) – روانشناسی شناختی (۲)

علوم اعصاب شناختی و فرآیندهای عالی ذهن

۲

اختیاری

مبانی علوم  اعصاب شناختی

درس از رشته های دیگر علوم شناختی

۲

اختیاری

___

جمع واحدهای اختیاری

۱۰

نیمسال بندی درس ها:

کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

۱۰۹۶

مبانی علوم شناختی

۲

الزامی

۱۰۹۷

مبانی علوم اعصاب

۲

الزامی

۱۰۹۸

روانشناسی شناختی (۱)

۲

الزامی

 

دو درس اختیاری

 

اختیاری

درس های نیمسال دوم

۱۱۰۰

مبانی علوم اعصاب شناختی

۲

الزامی

۱۰۹۹

روان شناسی شناختی (۲)

۲

الزامی

۱۱۰۱

روشهای آماری در علوم شناختی

۲

الزامی

 

دو درس اختیاری

 

اختیاری

درس های نیمسال سوم

۱۱۰۳

روش های آزمایشگاهی در علوم شناختی

۲

الزامی

۱۱۰۲

روش تحقیق در علوم شناختی

۲

الزامی

۱۱۰۴

مبانی شناختی آسیب شناسی روانی

۲

الزامی

 

یک درس اختیاری

 

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

۱۲۰۷

پایان نامه

۴

پروژه

پذیرش دانشجو

برای مشاهده شرایط پذیرش در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد بین‌المللی (حضوری و مجازی)، دکتری تخصصی بین‌المللی روی دکمه "اطلاعات بیشتر" کلیک کنید.