برنامه درسی

کارشناسی ارشد علوم شناختی — توانبخشی شناختی

مقدمه:

توانبخشی شناختی یکی از گرایش های علوم شناختی می باشد  که  به مطالعه ریشه های اختلالات شناختی و روش های درمان و تقویت کارکردهای شناختی انسان براساس یافته­های علوم شناختی می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است هدف دوره کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی، تربیت محقق و درمانگر با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: درس های الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم باید پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل ۳۲ واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

آموزشی

درس های الزامی

۲۰ واحد

درس های اختیاری

۸  واحد

پژوهشی

پایان نامه

۴  واحد

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۲۶ واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی:

درس های الزامی به ریشه های اختلالات شناختی و روش های درمانی آنها براساس یافته های علوم شناختی می پردازد . عناوین درس های الزامی در جدول شماره دو آمده است.

جدول دو – درس های الزامی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مبانیعلوم اعصاب

۲

الزامی

___

مبانی علوم اعصاب شناختی

۲

الزامی

مبانی علوم اعصاب

روانشناسی شناختی

۲

الزامی

___

ارزیابی عصب روان شناختی

۳

الزامی

مبانی علوم اعصاب شناختی – روانشناسی شناختی

توانبخشی شناختی (۱)

۲

الزامی

ارزیابی عصب روانشناختی

توانبخشی شناختی (۲)

۳

الزامی

ارزیابی عصب روانشناختی – توانبخشی شناختی (۱)

روش های تحقیق و آمار در علوم شناختی

۲

الزامی

____

کارورزی

۴

الزامی

توانبخشی شناختی (۱) – توانبخشی شناختی (۲)

جمع واحدهای الزامی

۲۰

پایان نامه

۴

الزامی

روش های تحقیق و آمار در علوم شناختی

درس های اختیاری:

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است تعداد ۱۰ واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین دروس انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های این جدول دانشجو میتواند از دروس سایر رشته های کارشناسی ارشد و یا از درس های دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید.

جدول سه – درس های اختیاری کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

روانشناسی رشد شناختی

۲

اختیاری

___

آسیب شناسی روانی و اختلالات شناختی

۲

اختیاری

ارزیابی عصب روان شناختی

وسایل کمکی هوشمند

۲

اختیاری

___

مبانی شناختی از نظر فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

۲

اختیاری

___

صلاحیت ها و اخلاق حرفه ای

۲

اختیاری

___

زوال شناختی

۲

اختیاری

___

آسیب های عصب تحولی

۲

اختیاری

___

مباحث ویژه توانبخشی شناختی

۲

اختیاری

___

سمینار

۲

اختیاری

___

درس از سایر گرایش های علوم شناختی

۲

اختیاری

___

جمع واحدهای اختیاری

۲۰

نیمسال بندی درس ها:

کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

۱۱۳۱

مبانی علوم اعصاب

۲

الزامی

۱۱۳۲

مبانی علوم اعصاب شناختی

۲

الزامی

۱۱۳۳

روانشناسی شناختی

۲

الزامی

 

یک درس اختیاری

 

اختیاری

درس های نیمسال دوم

۱۱۳۴

ارزیابی عصب روان شناختی

۳

الزامی

۱۱۳۵

توانبخشی شناختی (۱)

۲

الزامی

۱۱۳۷

روش های تحقیق و آمار در علوم شناختی

۲

الزامی

 

یک درس اختیاری

 

اختیاری

درس های نیمسال سوم

۱۱۳۶

توانبخشی شناختی (۲)

۳

الزامی

۱۱۳۸

کارورزی

۴

الزامی

 

دو درس اختیاری

 

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

۱۲۰۷

پایان نامه

۴

پروژه