برنامه درسی

کارشناسی ارشد علوم شناختی — طراحی و خلاقیت

مقدمه:

طراحی و خلاقیت یکی از گرایش های علوم شناختی است که به مطالعه  نحوه کاربست یافته­های علوم شناختی در طراحی و خلاقیت و تولیدات آن می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی- طراحی و خلاقیت، با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف آن تربیت محقق و تولیدگر آثار هنری با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: درس های الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم باید پیشنهاده(پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل ۳۲ واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد علوم شناختی- طراحی و خلاقیت

آموزشی

درس های الزامی

 ۱۲ واحد

درس های اختیاری

۱۴  واحد

پژوهشی

 

پایان نامه

۶   واحد

درس های جبرانی:

جدول دو-درس های جبرانی کارشناسی ارشد علوم شناختی ـ طراحی و خلاقیت

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

مبانی علوم شناختی

نظری

۲

۳۲

آشنایی با هنرهای تجسمی

نظری

۲

۴۸

مبانی روان‌شناسی شناختی

نظری

۲

۳۲

مبانی طراحی صنعتی

نظری / عملی

۲

۴۸

زبان تخصصی

نظری

۲

۳۲

جمع

۱۰

۱۹۲

*بنا بر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها نامرتبط با علوم شناختی و یا طراحی باشد، در صورت نیاز و طبق تشخیص گروه، حداکثر ۱۰ واحد درسی را به عنوان دروس جبرانی خواهند گذراند.

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و درس های اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۲۶ واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم شناختی و کاربست آنها در طراحی و خلاقیت می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه- درس های الزامی کارشناسی ازشد علوم شناختی ـ طراحی و خلاقیت

عنوان درس

نوع درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی و نظریه‌های طراحی خلاق

نظری/ عملی

۳

۶۴

 

مبانی علوم اعصابِ شناختی

نظری

۲

۳۲

 

روش‌شناسی طراحی

نظری/ عملی

۳

۶۴

 

کارگاه ایده‌پردازی شناختی

نظری /عملی

۲

۴۸

مخاطب‌شناسی شناختی

روان‌شناسی شناختی و خلاقیت

نظری

۲

۳۲

مبانی علوم اعصاب شناختی

جمع

۱۲

۲۴۰

 

درس های اختیاری:

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است تعداد ۱۰ واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های این جدول دانشجو میتواند از درس های سایر رشته ها و یا از درس های  دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید.

جدول چهار – درس های اختیاری کارشناسی ارشد علوم شناختی ـ طراحی و خلاقیت

نام درس

نوع درس

واحد

ساعت

 

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

نظری

۲

۳۲

 

بازاریابی و تبلیغاتِ شناختی

نظری

۲

۳۲

 

رفتارشناسی شناختی طراحان

نظری

۲

۳۲

 

فرهنگ‌شناسی شناختی

نظری

۲

۳۲

 

مخاطب‌ شناسی شناختی

نظری

۲

۳۲

 

تجزیه‌ و تحلیل شناختی هنرهای کاربردی

نظری

۲

۳۲

 

هوش مصنوعی، طراحی، و خلاقیت

نظری/عملی

۲

۴۸

 

روش تحقیق شناختی در طراحی

نظری/عملی

۲

۳۲

 

مباحث ویژه

نظری/عملی

۲

۳۲

 

درس از دیگر رشته‌ها

تظری/عملی

۲

۳۲

 

جمع

انتخاب ۱۴  واحد از سوی دانشجو با تأیید موسسه

نیمسال بندی درس ها:

پایان‌نامه

نظری/‌ عملی

۶ واحد

گذراندن کلیه دروس الزامی

نیمسال بندی درس ها:

کارشناسی ارشد علوم شناختی – طراحی و خلاقیت

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

مبانی و نظریه‌های طراحی خلاق

۳

الزامی

مبانی علوم اعصابِ شناختی

۲

الزامی

دو درس اختیاری

۴

اختیاری

درس های نیمسال دوم

روش‌شناسی طراحی

۳

الزامی

کارگاه ایده‌پردازی شناختی

۲

الزامی

سه درس اختیاری

۶

اختیاری

درس های نیمسال سوم

روان‌شناسی شناختی و خلاقیت

۲

الزامی

سه درس اختیاری

۶

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

پایان‌نامه

۶

پروژه