برنامه درسی

کارشناسی ارشد علوم شناختی — رسانه

مقدمه:

رسانه یکی از گرایش های علوم شناختی است که به مطالعه  نحوه کاربست یافته­های علوم شناختی در رسانه و تولیدات آن می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی- رسانه، با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف آن تربیت محقق و تولیدگر با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. دروس الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های  آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم بایدپیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل ۳۲ واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد علوم شناختی- رسانه

آموزشی

درس های الزامی

۱۴  واحد

درس های اختیاری

۱۲ واحد

پژوهشی

پایان نامه

۶   واحد

*بنا بر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها نامرتبط با علوم شناختی یا رسانه باشد، در صورت نیاز و طبق تشخیص گروه، حداکثر ۱۰ واحد درسی را به عنوان دروس جبرانی خواهند گذراند.

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و درس های اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۲۶ واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم شناختی و کاربست آنها در رسانه می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره دو آمده است.

جدول دو- درس های الزامی کارشناسی ازشد علوم شناختی ـ رسانه

نام درس

نوع درس

واحد

ساعت

پیش‌نیاز

نظریه‌های شناختی رسانه‌

نظری

۲

۳۲

روش تحقیقِ شناختی در رسانه

نظری‌عملی

۲

۴۸

مبانی علوم اعصابِ شناختی

نظری

۲

۳۲

تحلیل شناختی گفتمان در رسانه

نظری

۲

۳۲

مخاطب‌شناسی و تبلیغات‌پژوهی شناختی

نظری

۲

۳۲

تولید محتوای رسانه‌ای با رویکرد شناختی

نظری

۲

۳۲

روان‌شناسی شناختی رسانه‌های جمعی

نظری

۲

۳۲

مبانی علوم اعصابِ شناختی

جمع

۱۴

۲۴۰

درس های اختیاری:

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است تعداد ۱۰ واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های  این جدول دانشجو میتواند از درس های سایر رشته ها و یا از درس های  دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید

جدول سه – درس های اختیاری کارشناسی ارشد علوم شناختی ـ رسانه

نام درس

نوع درس

واحد

ساعت

پیش‌نیاز

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و  فلسفه ذهن

نظری

۲

۳۲

رسانه‌های آموزشی با رویکرد شناختی

نظری

۲

۳۲

مبانی علوم اعصاب شناختی

فرهنگ‌پژوهی شناختی

نظری

۲

۳۲

تجزیه و تحلیل شناختی آثار رسانه‌ای

نظری

۲

۳۲

مدیریت شناختی رسانه

نظری

۲

۳۲

آزمایشگاه سنجش تأثیرات رسانه

نظری/ عملی

۲

۴۸

مبانی علوم اعصابِ شناختی

روان‌شناسی شناختی رسانه‌های جمعی

زبان‌شناسی شناختی و رسانه

نظری

۲

۳۲

رویکرد شناختی به رسانه‌های تعاملی

نظری

۲

۳۲

مبانی علوم اعصابِ شناختی

مباحث ویژه

نظری/عملی

۲

۳۲

درس از دیگر رشته‌ها

نظری/‌عملی

۲

۳۲

انتخاب ۱۲ واحد با تأیید موسسه

پایان‌نامه:

پایان‌نامه

نظری/‌عملی

۶

گذراندن کلیه دروس الزامی

درس های جبرانی:

جدول چهار – درس های جبرانی کارشناسی ارشد علوم شناختی ـ رسانه

نام درس

نوع درس

واحد

تعداد ساعت

مبانی علوم شناختی

نظری

۲

۳۲

ارتباط جمعی

نظری

۲

۳۲

آشنایی با فرایند تولید پیام‌های رسانه‌ای

نظری / عملی

۲

۴۸

مبانی روان‌شناسی شناختی

نظری

۲

۳۲

مبانی خبر (در رسانه)

نظری

۲

۳۲

زبان تخصصی

نظری

۲

۳۲

جمع

۱۲

۱۹۲

نیمسال بندی درس ها:

کارشناسی ارشد علوم شناختی – رسانه

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

مبانی علوم اعصابِ شناختی

۲

الزامی

نظریه‌های شناختی رسانه

۲

الزامی

دو درس اختیاری

۴

اختیاری

درس های نیمسال دوم

روش تحقیقِ شناختی در رسانه

۲

الزامی

تحلیل شناختی گفتمان در رسانه

۲

الزامی

دو درس اختیاری

۴

اختیاری

درس های نیمسال سوم

مخاطب‌شناسی و تبلیغات‌پژوهی شناختی

۲

الزامی

تولید محتوای رسانه‌ای با رویکرد شناختی

۲

الزامی

روان‌شناسی شناختی رسانه‌های جمعی

۲

الزامی

دو درس اختیاری

۴

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

پایان نامه

۶

 پروژه