برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی — مغز و شناخت

مقدمه:

علوم اعصاب شناختی با گرایش مغز و شناخت یکی از رشته های علوم شناختی می باشد  که  به مطالعه مبانی عصب شناختی کارکردهای شناختی انسان می پردازد

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی (مغز و شناخت) با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف دوره تربیت محقق و مدرس در حوزه مغز و شناخت با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده (پروپوزال)  خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل ۳۶ واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دکتری تخصصی  علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت

آموزشی

درس های الزامی

۱۰ واحد

درس های  اختیاری

۸  واحد

پژوهشی

رساله

۱۸ واحد

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و درس های اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۱۸ واحد درسی است.

درس های جبرانی:

جدول دو – درس های جبرانی دکتری تخصصی  علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعات کلاس

پیشنیاز

جمع

نظری

جمع

نظری

نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی

۲

۲

۳۲

۳۲

روش­های پردازش و تحلیل سیگنال­ در علوم اعصاب

۲

۲

۳۲

۳۲

زبان تخصصی (در علوم اعصاب شناختی)

۲

۲

۳۲

۳۲

جمـــع

۶

دانشجویان هر یک از دو گرایش حداکثر شش واحد جبرانی از میان دروس جدول ۴ به تشخیص گروه انتخاب می­کنند.

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم اعصاب شناختی می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه –  درس های الزامی دکتری تخصصی علوم شناختی –  علوم اعصاب شناختی- مغز و شناخت

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

علوم اعصاب شناختی (۱)

۲

الزامی

علوم اعصاب شناختی (۲)

۲

الزامی

علوم اعصاب شناختی (۱)

نوروبیولوژی سلولیو مولکولی

۳

الزامی

استنباط آماری کاربردی

۳

الزامی

جمع درس های الزامی

۱۰

درس های اختیاری:

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد ۸ واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های  انتخابی در جدول شماره چهار  آمده است.

جدول چهار –درس های  اختیاری دکتری تخصصی علوم شناختی –  علوم اعصاب شناختی- مغز و شناخت

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نوروبیولوژی یادگیری و حافظه

۲

اختیاری

علوم اعصاب شناختی ۱

نوروبیولوژی سلولی و مولکولی

علوم اعصاب شناختی زبان

۳

اختیاری

___

زبان ، مغز و شناخت

۳

اختیاری

___

همبسته های عصبی آگاهی

۲

اختیاری

علوم اعصاب شناختی۱

اختلالات شناختی

۲

اختیاری

علوم اعصاب شناختی۱

روانشناسی شناختی

۲

اختیاری

___

نوروپسیکوفارماکولوژی

۲

اختیاری

___

مبانی شناختی در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

۲

اختیاری

___

روش های آزمایشگاهی در علوم اعصاب شناختی

۳

اختیاری

___

الکتروفیزیولوژی

۲

اختیاری

___

اصول تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

۲

اختیاری

___

سایکوفیزیک بینایی

۲

اختیاری

___

سازوکارهای عصبی شناخت بینایی

۳

اختیاری

___

مباحث ویژه در مغز و شناخت ۱

۲

اختیاری

___

مباحث ویژه در مغز و شناخت ۲

۲

اختیاری

___

حداکثر دو درس از سایر رشته های (با تأیید استاد راهنما و گروه هر یک به ارزش ۲ واحد)

۴

اختیاری

___

جمع واحدهای اختیاری

۲۸

 

نیمسال بندی درس ها:

 دکتری تخصصی علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی- مغز و شناخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های پیشنیاز با نظر استاد راهنما و یا گروه

۱۰۴۶

علوم اعصاب شناختی (۱)

۲

الزامی

۱۰۴۸

نوروبیولوژی سلولی

۳

الزامی

یک درس اختیاری با نظر استاد راهنما

۲ یا ۳

اختیاری

درس های نیمسال دوم

۱۰۴۷

علوم اعصاب شناختی (۲)

۲

الزامی

۱۰۴۹

استنباط آماری کاربردی

۳

الزامی

یک درس اختیاری با نظر استاد راهنما

۲ یا ۳

اختیاری

درس های نیمسال سوم

یک یا دو درس اختیاری با نظر استاد راهنما

۲ یا ۴

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

 ۱۲۰۵

رساله دکتری

۱۸

پروژه