برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی — رایانش و هوش مصنوعی

مقدمه:

علوم اعصاب شناختی با گرایش رایانش و هوش مصنوعی یکی از رشته های علوم شناختی می باشد که به کاربست یافته های علوم اعصاب شناختی در توسعه رایانش و هوش مصنوعی می پردازد.

دوره دکتری علوم شناختی- رایانش و هوش مصنوعی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، گرایش رایانش و هوش مصنوعی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفا به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده ( پروپوزال)  خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل ۳۶واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دکتری تخصصی علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی

آموزشی

درس های الزامی

۱۰ واحد

درس های اختیاری

۸   واحد

پژوهشی

رساله

۱۸ واحد

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۱۸ واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی:

جدول دو – درس های جبرانی دکتری تخصصی علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

ساعات کلاس

پیشنیاز

نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی

۲

نظری

۳۲

روش­های پردازش و تحلیل سیگنال­ (در علوم اعصاب)

۲

نطری

۳۲

زبان تخصصی (در علوم اعصاب شناختی)

۳

نطری

۳۲

جمع

۶

 

دانشجویان حداکثر شش واحد جبرانی از میان درس های جدول ۲ به تشخیص گروه انتخاب خواهند کرد.

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم اعصاب شناختی و کاربست یافته های آن در توسعه هوش مصنوعی می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه – درس های الزامی دکتری تخصصی  علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

علوم اعصاب شناختی (۱)

۲

الزامی

___

علوم اعصاب شناختی (۲)

۲

الزامی

علوم اعصاب شناختی (۱)

نوروبیولوژی سلولی و مولکولی

۳

الزامی

___

استنباط آماری کاربردی

۳

الزامی

___

جمع

۱۰

درس های اختیاری:

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد ۸ واحد از دروس اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نمایدعناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار– درس های اختیاری دکتری تخصصی علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

شبکه های عصبی مصنوعی

۳

اختیاری

___

پردازش تصویر دیجیتال

۳

اختیاری

___

حسابگری زیستی

۳

اختیاری

___

سامانه های پویا در علوم اعصاب

۳

اختیاری

___

یادگیری ماشین

۳

اختیاری

___

بازشناسی الگو

۳

اختیاری

___

مجموعه ها و منطق فازی

۳

اختیاری

___

پردازش سیگنال های دیجیتال

۳

اختیاری

___

بینایی ماشین

۳

اختیاری

___

مباحث ویژه در رایانش ، هوش مصنوعی و شناخت ۱

۲

اختیاری

___

مباحث ویژه در رایانش ، هوش مصنوعی و شناخت ۲

۳

اختیاری

___

حداکثر دو درس از سایر رشته ها (با تأیید استاد راهنما و گروه هر یک به ارزش ۲ واحد)

۴

 

 

جمع

۲۶

 

 

دانشجویان گرایش رایانش و هوش مصنوعی باید هشت واحد از درس های اختیاری جدول۴  را متناسب با موضوع رساله و با موافقت استاد راهنما و گروه بگذرانند. به صلاحدید استاد راهنما و با توجه به موضوع رساله و با تایید گروه، دانشجویان گرایش رایانش و هوش مصنوعی مجاز به انتخاب واحدهای اختیاری از جدول ۲ نیز هستند.

نیمسال بندی درس ها:

دکتری تخصصی علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های پیشنیاز با نظر استاد راهنما و یا گروه

۱۰۴۶

علوم اعصاب شناختی (۱)

۲

الزامی

۱۰۴۸

نوروبیولوژی سلولی

۳

الزامی

یک درس اختیاری با نظر استاد راهنما

۲ یا ۳

اختیاری

درس های نیمسال دوم

۱۰۴۷

علوم اعصاب شناختی (۲)

۲

الزامی

۱۰۴۹

استنباط آماری کاربردی

۳

الزامی

یک درس اختیاری با نظر استاد راهنما

۲ یا ۳

اختیاری

درس های نیمسال سوم

یک یا دو درس اختیاری با نظر استاد راهنما

۲ یا ۴

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

 ۱۲۰۵

رساله دکتری

۱۸

 پروژه