برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی — مدلسازی شناختی

مقدمه:

مدلسازی شناختی یکی از رشته های علوم شناختی می باشد  که به مدلسازی کارکردهای شناختی انسان می پردازد.

دوره دکتری علوم شناختی- مدلسازی شناختی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی مدلسازی شناختی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفا به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشمهاده ( پروپوزال ) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل ۳۶واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دکتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

آموزشی

درس های الزامی

۸  واحد

درس های اختیاری

۱۰ واحد

پژوهشی

رساله

۱۸ واحد

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به ۱۸ واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی:

با توجه به آنکه هدف اصلی دوره جذب افرادی است که دانش  پیش زمینه مدلسازی عددی و تحلیل و همچنین دانش علوم شناختی داشته باشند، درس های جبرانی در حوزه علوم شناختی نیز جزو درس های اختیاری تعیین شده است.

جدول شماره دو – درس های جبرانی دکتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

تعداد ساعات کلاس

پیشنیاز

علم اعصاب شناختی

۲

نظری

۳۲

روان شناسی شناختی

۲

نظری

۳۲

اصول علوم شناختی

۲

نظری

۳۲

جمع

۶

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم شناختی و  مدلسازی کارکردهای شناختی انسان می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه – درس های الزامی دکتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

روانشناسی شناختی پیشرفته (۱)

۲

الزامی

___

روش های تحقیق در علوم شناختی

۲

الزامی

___

روش های ارزیابی و سنجش در علوم شناختی

۲

الزامی

___

روانشناسی شناختی پیشرفته (۲)

۲

الزامی

روانشناسی شناختی پیشرفته (۱)

جمع درس های الزامی

۸

درس های اختیاری:

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد ۱۰ واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نمایدعناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار – درس های اختیاری دکتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

بازشناسی الگو

۳

اختیاری

___

یادگیری ماشینی

۳

اختیاری

آمار و احتمال

سیستم های دینامیکی در علوم اعصاب

۳

اختیاری

___

تخمین و شناسایی سیستم ها

۳

اختیاری

آمار و احتمال

ریاضیات زیستی پیشرفته

۳

اختیاری

___

شبکه های عصبی مصنوعی

۳

اختیاری

___

حسابگری زیستی

۳

اختیاری

___

فرآیندهای اتفاقی

۳

اختیاری

آمار و احتمال

بازشناسی الگو پیشرفته

۳

اختیاری

بازشناسی الگو

زبان و شناخت

۲

اختیاری

روانشناسی شناختی ۲

هیجان و شناخت

۲

اختیاری

روانشناسی شناختی ۲

یادگیری و حافظه

۲

اختیاری

روانشناسی شناختی ۱

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

۲

اختیاری

___

مباحث ویژه در مدلسازی کارکردها و رفتارهای شناختی ۱

۲

اختیاری

___

مباحث ویژه در مدلسازی کارکردها و رفتارهای شناختی ۲

۲

اختیاری

___

مباحث ویژه در مدلسازی کارکردها و رفتارهای شناختی ۳

۲

اختیاری

___

مباحث ویژه در مدلسازی کارکردها و رفتارهای شناختی ۴

۳

اختیاری

___

حداکثر دو درس از سایر رشته ها (با تأیید استاد راهنما و گروه هر یک به ارزش ۲ واحد)

۴

جمع

۴۸

*از بین دروس ردیف ۵ تا ۹ انتخاب حداقل دو درس با تأیید استاد راهنما اجباری است (حداقل ۶ واحد)

نیمسال بندی درس ها:

دکتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های پیشنیاز با نظر استاد راهنما

۱۰۷۲

روانشناسی شناختی پیشرفته ۱

۲

الزامی

۱۰۷۳

روش های تحقیق در علوم شناختی

۲

الزامی

یک درس   اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال دوم

۱۰۷۴

روش های ارزیابی و سنجش فرآیندهای شناختی

۲

الزامی

۱۰۷۵

روانشناسی شناختی پیشرفته

۲

الزامی

یکی از درس های اختیاری

۵-۹

اختیاری

درس های نیمسال سوم

۱۰۸۷

یادگیری و حافظه

۲

اختیاری

۱۰۸۶

هیجان و شناخت

۲

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

 ۱۲۰۵

رساله دکتری

۱۸