برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی — زبانشناسی

مقدمه:

زبانشناسی یکی از رشته های علوم شناختی است که به مطالعه مبانی شناختی زبان می پردازد.

دوره دکتری زبان شناسی شناختی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی زبان شناسی شناختی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: درس های  الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفاً به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل ۳۶ واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دکتری علوم شناختی – زبانشناسی

آموزشی

درس های الزامی

۱۲ واحد

درس های اختیاری

۶  واحد

پژوهشی

رساله

۱۸ واحد

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۱۸ واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی:

جدول دو –  درس های جبرانی دکتری علوم شناختی- زبانشناسی

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت کلاس

پیشنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

 

اصول علوم شناختی

۲

۳۲

علوم اعصاب شناختی

۲

۳۲

روش های تحقیق در علوم شناختی

۲

۳۲

روش‌های ارزیابی و سنجش در علوم شناختی

۲

۳۲

آواشناسی

۲

۳۲

واج شناسی

۲

۳۲

ساخت واژه

۲

۳۲

معنی شناسی

۲

۳۲

تجزیه و تحلیل کلام وکاربرد شناسی

۲

۳۲

دستور زایشی (گشتاری)

۲

۳۲

مکاتب جدید زبان‌شناسی

۲

۳۲

جمع

۲۲

 

*از مجموعۀ درس های جبرانی حداکثر ۶ واحد به تشخیص گروه آموزشی بر اساس رشتۀ دانش آموختگی دانشجوی ورودی قابل ارائه می‌باشد. واحدهای جبرانی نباید به صورت یک نیمسال جداگانه ارائه گردند.

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی زبان شناسی شناختی می پردازند. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه – درس های الزامی دکتری تخصصی  علوم شناختی- زبانشناسی

عنوان درس

تعداد واحد ها

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

روش های پژوهش در علوم شناختی زبان

۱

۱

الزامی

___

مبانی زبانشناسی شناختی

۲

الزامی

___

زبان ، مغز و شناخت

۲

الزامی

روش های پژوهش در علوم شناختی زبان

استعاره و تلفیق و شناخت

۲

الزامی

مبانی زبانشناسی شناختی

زبانشناسی شناختی پیشرفته : نظریه ها و مدل ها

۲

الزامی

مبانی زبانشناسی شناختی

علوم اعصاب شناختی زبان

۲

الزامی

زبان ، مغز و شناخت

جمع درس های الزامی

۱۲

درس های اختیاری:

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد ۶ واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نمایدعناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار –  درس های اختیاری دکتری  تخصصی علوم شناختی- زبانشناسی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

زبانشناسی بالینی

۱

۱

اختیاری

زبان ، مغز و شناخت

رشد زبانی و شناختی

۲

اختیاری

زبان ، مغز و شناخت

بازشناسی الگو

۲

اختیاری

___

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

۲

اختیاری

اصول علوم شناختی

زبان قرآن از منظر زبان شناسی شناختی

۲

اختیاری

استعاره و تلفیق و شناخت

سمینار مسائل متأخر در علوم شناختی زبان

۲

اختیاری

زبانشناسی شناختی پیشرفته :

 نظریه ها و مدل ها

همگانی های زبان و رده شناسی زبان

۲

اختیاری

به تشخیص گروه آموزشی

نظریه های فراگیری و یادگیری زبان اول و دوم

۲

اختیاری

به تشخیص گروه آموزشی

سمینار بررسی روابط بینابینی نحو و معنی شناسی

۲

اختیاری

زبان شناسی شناختی پیشرفته :

نظریه ها و مدل ها

موضوعات متأخر در باره زبان و ذهن

۲

اختیاری

به تشخیص گروه آموزشی

مسائل نحو شناختی

۲

اختیاری

به تشخیص گروه آموزشی

زبان ، شناخت و فرهنگ

۲

اختیاری

به تشخیص گروه آموزشی

جمع درس های اختیاری

۲۸

نیمسال بندی درس ها:

دکتری تخصصی علوم شناختی – زبانشناسی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

دروس جبرانی از جدول درس های ۱ تا ۱۱ با نظر استاد راهنما

۱۱۴۹

مبانی زبانشناسی شناختی

۲

الزامی

۱۱۵۰

زبان ، مغز و شناخت

۲

الزامی

یکی از درس های اختیاری

۲

اختیاری

درس های نیمسال دوم

درس های جبرانی از جدول درس های ۱ تا ۱۱ با نظر استاد راهنما

۱۱۴۸

روش های پژوهش در علوم شناختی زبان

۲

الزامی

۱۱۵۱

استعاره ، تلفیق و شناخت

۲

الزامی

یکی از درس های اختیاری

۲

اختیاری

درس های نیمسال سوم

۱۱۵۲

زبانشناسی شناختی پیشرفته

۲

الزامی

۱۱۵۳

علوم اعصاب شناختی زبان

۲

الزامی

یکی از درس های اختیاری

۲

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

۱۲۰۵

رساله دکتری

۱۸

پروژه