برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی — فلسفه ذهن

مقدمه:

فلسفه ذهن یکی از رشته های علوم شناختی می باشد که به مطالعه ابعاد فلسفی ذهن و رابطه آن با مغز می پردازد.

این رشته از طریق کنکور دانشجو نمی پذیرد، بلکه مجوز خاص برای برگزاری آن از طریق مصاحبه دارد.

دوره دکتری فلسفه ذهن با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی فلسفه ذهن تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی برای نظریه پردازی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. دروس الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شکل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفاً به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده ( پروپوزال ) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل ۳۶ واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دکتری علوم شناختی – فلسفه ذهن

آموزشی

درس های الزامی

۱۴ واحد

درس های اختیاری

۶ واحد

پژوهشی

رساله

۱۸ واحد

واحدهای آموزشی:

واحدهای آموزشی شامل دروس الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن ۱۸ واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی:

تعداد و نوع واحدهایی که هر دانشجو باید از میان واحدهای جدول بالا بگذراند از سوی گروه آموزشی، بر حسب رشته کارشناسی ارشد دانشجوی پذیرفته شده و نمره او در آزمون ورودی دوره دکتری و در چارچوب مقررات جاری تعیین می‌شود.

جدول دو – درس های جبرانی دکتری تخصصی علوم شناختی –  فلسفه ذهن

کددرس

نام درس

تعداد واحد

ساعت پیشنیاز

۰۱

معرفت شناسی تطبیقی

۲ ۳۲ ۳۲

۰۲

هستی‌شناسی(گزیده‌ای ازشواهدالربوبیه)(۱)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۳

هستی‌شناسی(گزیده‌ای ازشواهدالربوبیه)(۲)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۴

هستی‌شناسی(گزیده‌ای ازشواهدالربوبیه)(۳)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۵

نفس درفلسفه غرب(۱)( از آغازتادکارت ودکارتیان)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۶

نفس درفلسفه غرب(۲)( دوران جدید ومعاصر)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۷

فلسفه علم

۲ ۳۲ ۳۲

۰۸

زبان تخصصی فلسفه ذهن (۱)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۹

زبان تخصصی فلسفه ذهن (۲)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۱۰

منطق جدید

۲ ۳۲ ۳۲

۰۱۱

شیمی وفیزیک جدید

۲ ۳۲ ۳۲

۰۱۲

زیست شناسی

۲ ۳۲ ۳۲

۰۱۳

فلسفه ذهن مقدماتی (ارائه ۳ واحد)

۲ ۳۲ ۳۲

۰۱۴

فلسفه هوش مصنوعی

۲ ۳۲ ۳۲

جمع

۲۸ ۴۴۸

درس های الزامی:

درس های الزامی به مسائل بنیادی فلسفه ذهن می پردازند. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه– درس های الزامی دکتری تخصصی علوم شناختی – فلسفه ذهن

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نفس در فلسفه اسلامی و آیات و روایات (۱)

۲

الزامی

نفس در فلسفه اسلامی و آیات و روایات (۲)

۲

الزامی

نفس در فلسفه اسلامی و آیات و روایات (۱)

فسفه ذهن (۱)

۲

الزامی

فلسفه ذهن (۲)

۲

الزامی

فلسفه ذهن (۱)

مبانی علوم شناختی

۲

الزامی

مقدمه ای بر علوم اعصاب

۲

الزامی

سمینار

۲

الزامی

                                 جمع

۱۴

درس های اختیاری:

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد ۴ واحد از یکی از مجموعه های ۴ گانه درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نمایدعناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار – درس های اختیاری دکتری تخصصی علوم شناختی –  فلسفه ذهن

مجموعه

۴ گانه

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مجموعه ۱

فلسفه زیست شناسی

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۱

فلسفه عصب شناسی

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۱

تکامل و شناخت

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۱

همبسته های عصبی آگاهی

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۲

فلسفه و تاریخ فیزیک (با تأکید بر مکانیک کوانتومی)

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۲

ذهن از نظر منظر نظریه های پیچیدگی و آشوب

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۲

رویکردهای کوانتومی به ذهن

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۲

ذهن از منظر نظریه های اطلاعاتی

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۳

فلسفه دین

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۳

دین از منظر علوم شناختی

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۴

ذهن و زبان

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۴

علوم اعصاب شناختی

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۴

مدل های محاسباتی شناخت

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

مجموعه ۴

رویکردهای شناختی به آگاهی

۲

اختیاری

درس های پیشنیاز و اصلی

    جمع

۲۸

نیمسال بندی درس ها:

 دکتری تخصصی علوم شناختی – فلسفه ذهن

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های جبرانی با نظر استاد راهنما

۰۱۵

نفس در فلسفه اسلامی و آیات و روایات (۱)

۲

الزامی

۰۱۷

فلسفه ذهن (۱)

۲

الزامی

۰۲۶

همبسته های عصب آگاهی

۲

اختیاری

درس های نیمسال دوم

۰۱۶

نفس در فلسفه اسلامی و آیات و روایات (۲)

۲

الزامی

۰۱۸

فلسفه ذهن (۲)

۲

الزامی

۰۲۴

فلسفه عصب شناسی

۲

اختیاری

درس های نیمسال سوم

۰۱۹

مبانی علوم شناختی

۲

الزامی

۰۲۰

مقدمه ای بر علوم اعصاب

۲

الزامی

۰۲۵

تکامل و شناخت

۲

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

۰۲۱

سمینار

۲

الزامی

آزمون جامع

۱۲۰۵

رساله

۱۸