آزمون جامع دوره های دکتری تخصصی در خرداد ماه برگزار می شود

*آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی موسسه در خرداد ماه برگزار می شود

آزمون جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی آموزش عالی علوم شناختی در روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه و آزمون شفاهی در روز پنجشنبه ۳ تیر ماه برگزار می‌شود.

دانشجویان شرکت کننده در آزمون شفاهی می بایست خلاصه شرح پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سه صفحه جهت ارائه به جلسه آزمون شفاهی همراه داشته باشند.

دانشجویان واجد شرایط که تمایل به شرکت در آزمون جامع را دارند باید نسبت به تکمیل پرونده تحصیلی و همچنین ارائه مدرک زبان خارجی خود به دفتر آموزش تا تاریخ ۱۵ خرداد ماه جهت استعلام نهایی از مرکز صادر کننده مدرک زبان اقدام نمایند.

بر اساس دستورالعمل مراحل اجرایی دوره دکتری تخصصی، دانشجو بایستی قبل از امتحان جامع نسبت به ارائه مدرک زبان خارجی  با حدقل نمرات مندرج در جدول زیر اقدام نمایند.

Tofel Computer Based= 180

(Academic)=5.5

Tofel Paper Based=500

Tofel IBT=64

Tolimo=500 IELTS

MCHE (MSRT)= 50

UTEPT=60  

MHLE=50 

) آزمون زبان دانشگاه خوارزمیKELT)=60

دانشجوی دوره دکتری تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی و از نیمسال چهارم با انتخاب آزمون جامع بایستی در آزمون جامع شرکت نماید. مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان ارزیابی امتحان جامع ۲ نیمسال تحصیلی است. دانشجو در صورت عدم آمادگی یا عدم قبولی در اولین آزمون جامع فقط یکبار دیگر مجاز به شرکت در آزمون بعدی است.

همچنین، دانشجو موظف است پس از آزمون جامع عنوان طرح پژوهشی یا رساله خود را به تصویب موسسه برساند.

آزمون جامع شامل آزمون کتبی و شفاهی می باشد. آزمون کتبی شامل سه درس اصلی به پیشنهاد استاد راهنما و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی است. نمره میانگین آزمون کتبی نباید کمتر از ۱۵ باشد. نمره آزمون شفاهی بر اساس : ۱- مصاحبه درباره محتوای دروس آموزشی ۲- قدرت بیان و تحلیل مباحث علمی  محاسبه می شود. میانگین نمره آزمون جامع (شفاهی و کتبی) نباید از ۱۶ کمتر باشد.

دریافت برگه شرکت درآزمون جامع در جلسه آزمون ضروی است .

برگه شرکت در ازمون از روز شنبه ۱۵خرداد تا پایان روز پنج شنبه ۲۷ خردادماه  با مراجعه به ۱- سامانه آموزشی ۲- سیستم جامع مدیریت اموزش ۳- امتحانات ۴– کارت ورود به جلسه قابل دریافت می باشد. دریافت برگه شرکت در آزمون جامع از ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۷ خردادماه امکان پذیر نخواهد بود.

دانشجویانی که موفق به دریافت برگه ورود به جلسات آزمون خود نمی شوند ضروری است قبل از روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه  از طریق تلفن یا رایانامه  ((amoozesh@iricss.org  با دفتر آموزش تماس حاصل نمایند.

مواد درسی برای آزمون کتبی جامع به شرح زیر است:

رشته

مواد درسی

تاریخ آزمون کتبی

تاریخ آزمون شفاهی

روانشناسی شناختی  شناخت اجتماعی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۳  تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم شناختی روانشناسی شناختی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۳  تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم اعصاب  شناختی

مغز و شناخت

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

* علوم اعصاب شناختی

* نوروپسیکوفارماکولوژی

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۳  تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

مدلسازی شناختی

*بازشناسی الگو

* روانشناسی شناختی پیشرفته ۲

*روش های سنجش و ارزیابی شناختی

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۳ تیر ماه  ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم شناختی  زبانشناسی

* زبانشناسی

* علوم اعصاب شناختی زبان

* استعاره تلفیق و شناخت

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۳  تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم اعصاب شناختی

رایانش و هوش مصنوعی

* نورو ایمیجینگ

* علوم اعصاب شناختی

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

دوشنبه۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۳  تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰