آزمون های نیمسال اول در روزدوم بهمن ماه بصورت حضوری برگزاری می شود

آزمون های پایان نیمسال اول موسسه آموزش عالی علوم شناختی در روز یکشنبه دوم بهمن ماه  طبق برنامه از پیش اعلام شده بصورت حضوری برگزار خواهند شد.