آزمون پایانی نیمسال دوم از ۴ تیر ماه بصورت حضوری شروع می شود

آزمون پایانی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه  آموزش عالی علوم شناختی به صورت حضوری از روز یک شنبه ۴ تیر ماه آغاز می شود.

برنامه کامل آزمون پایانی نیمسال هنگام دریافت برگه شرکت در آزمون ( کارت امتحان) قابل دسترسی است.

دریافت کارت شرکت در آزمون  و ارائه آن قبل از ورود به جلسات توسط دانشجویان الزامی است.

دانشجویان می توانند برگه شرکت در آزمون را از روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه تا پایان روز شنبه ۴ تیر ماه دریافت نمایند.

برای دریافت کارت شرکت در  آزمون می بایست به ۱- سامانه آموزشی ۲ – امور آموزشی  ۳ – کارت امتحان مراجعه شود.

دانشجویان قبل از دسترسی به مرحله دریافت کارت ورود به جلسات امتحان می بایست برگه های ارزشیابی دروس را به شرحی که ارائه شده است تکمیل کنند.

دانشجویان اطمینان داشته باشند نظرات مندرج آنان در برگه های ارزشیابی خصوصی نگاهداری و بررسی خواهد شد و نام یا مشخصات دانشجوی تکمیل کننده برگه به هیچ وجه ثبت یا ذخیره نمی شود و قابل شناسائی نخواهد بود. دقت هر چه بیشتر در تکمیل برگه های ارزشیابی به بهبود برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسه کمک خواهد کرد.