آزمون پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی از ۲۹ خرداد ماه شروع می شود

آزمون پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه  آموزش عالی علوم شناختی از روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه به صورت حضوری آغاز می شود.

برگه شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۱ تا پایان روز دوشنبه ۲۸ خرداد ماه ازطریق طریق سامانه آموزشی موسسه قابل دریافت خواهد بود. همراه داشتن برگه برای شرکت در جلسات آزمون الزامی است .

برگه شرکت در آزمون از مسیر ۱- سامانه آموزشی ۲ – امور آموزشی و ۳ – کارت امتحان قابل دریافت است.

تکمیل برخط برگه ارزشیابی کلاس های درس در نیمسال دوم تحصیلی پیش شرط دریافت کارت شرکت در جلسات آزمون می باشد. اطمینان داده می شود تمام نظرات نوشته شده در برگه های ارزشیابی کاملا خصوصی نگهداری و بررسی می شود. نام یا مشخصات دانشجوی تکمیل کننده برگه به هیچ وجه ثبت یا ذخیره نمی شود و برای هیچکدام از استادان مسئولین و یا همکاران آموزشی و پژوهشی موسسه قابل شناسائی نیست. دقت هر چه بیشتر در تکمیل برگه های ارزشیابی به بهبود برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسه کمک خواهد کرد.