آمادگی شناختی مدیران سازمان

آمادگی شناختی یکی از مفاهیمی است که در یک دهه اخیر به عنوان یک حوزه پژوهشی موثر در وزارت دفاع آمریکا مطرح شده است. توجه به این مفهوم در مدیریت سازمان در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است و از آن می‌توان به عنوان یکی از شایستگی کلیدی مدیران سازمان در محیط در حال تغییر و غیرقابل پیش بینی نام برد. در این کتاب آمادگی شناختی، تعاریف، ویژگی‌ها و سطوح شش‌گانه مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جایی که در حال حاضر علاقه زیادی در خصوص مطالعه مدیریت شناختی در سازمان‌ها وجود دارد، مطالعه این کتاب می‌تواند دیدگاه‌های جدیدی در خصوص مدیریت شناختی و آمادگی شناختی در اختیار مخاطبان قرار دهد.

«آمادگی شناختی مدیران سازمان» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط دکتر علی لطفی نگارش شده است. انتشارات شمال پایدار در سال ۱۴۰۰ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط