اخلاق و مغز مشاور

علم اعصاب درباره اخلاق چه می‌گوید؟

اخلاق چیست؟ از کجا نشات می‌گیرد؟ و چرا بیشتر ما انسان‌ها اغلب اوقات به ندای اخلاق گوش فرا می‌دهیم؟ پاتریشیا چرچلند، پیشگام فلسفه در علم اعصاب در این کتاب  با رویکردی متکی بر نظریه تکامل، ریشه‌های اخلاق را در مغز جست و جو می‌کند. چرچلند در این کتاب، در جست و جوی ریشه‌های اخلاق، تعادل ماهرانه‌ای بین پرسش‌های فلسفی و کارکردهای مغز برقرار می‌کند. این استاد نوروفلسفه به جای توضیح اخلاق بر پایه برخی اصول انتزاعی، هیجانات اجتماعی را به عنوان عامل اصلی شکلگیری اخلاق معرفی می‌کند. او اخلاق را پدیده‌ای طبیعی می‌داند که نیروهای انتخاب طبیعی آن را محدود میسازند، ریشه در نوروبیولوژی ما دارد، از طریق بوم شناسی محلی شکل میگیرد و با رشد فرهنگی اصلاح می‌شود.

بخشی از پرسش‌هایی که پاسخ آن را در کتاب خواهید یافت: ارزش‌های اخلاقی از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ چگونه مغزها به این نتیجه می‌رسند که از دیگران مراقبت می‌کنند؟ اصلا چگونه مغزها به چیزی اهمیت می‌دهند یا از آن مراقبت می‌کنند؟ نحوه توجه نورون ها چگونه است؟ چرا مورچه ها سطوح بسیار بالاتری از نوع دوستی را نسبت به انسان ها نشان می‌دهند؟ آیا فقط انسان ها دارای اخلاق هستند؟ چرا موش ها بچه های خود را جزئی از خود می‌دانند؟ آیا مغز افراد جامعه ستیز متفاوت است؟ آیا جامعه ستیزی وراثتی است؟ آیا حیوانات هم متقلبان را در میان خود تنبیه می‌کنند؟ از قضاوت با چه مصیبت چه می‌دانید؟ چگونه مردم به چنین سیستمی اعتماد کرده اند؟

مطالب مرتبط