انتشار فیلم های دهمین همایش بین المللی علوم شناختی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی فیلم های ۹۴ سخنرانی ایراده شده در نشست های تخصصی و همچنین ۶ سخنرانی کلیدی در نشست های عمومی دهمین همایش بین المللی علوم شناختی(ICCS 2024) را از طریق صفحه آپارات (aparat.com/icss)  منتشر می کند..انتشار فیلم های جداگانه هر یک از سخنرانی ها طی چند روزانجام  خواهد گرفت.

موسسه اموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی دهمین همایش بین المللی علوم شناختی خود را امسال با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس از ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت برگزار کرد. متن چکیده کلیه سخنرانی ها ی ایراد شده در همایش نیز از درگاه اینترنتی همایش به نشانی iccs.icss.ac.ir قابل دسترسی است.