تاریخ تحویل اصل مدارک تحصیلی دانشجویان نو ورود دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

دانشجویان دکتری تخصصی ورودی مهر ماه ۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای تکمیل پرونده آموزشی و ثبت نام قطعی می بایست نسخه های اصلی و یک برگ روگرفت از کلیه مدارک زیر را با حضور در موسسه در روز پنجشنبه ۷ آبان ماه به دفتر اموزش ارائه نمایند.

مراجعه حضوری دانشجو برای ارائه و  راستی ­آزمایی مدارک الزامی است. ثبت نام برخط  پذیرفته شدگان  دوره دکتری تخصصی موسسه به صورت مشروط بوده است و مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در تاریخ‌ تعیین شده به منزله انصراف دانشجوی پذیرفته شده از ادامه تحصیل در موسسه تلقی خواهد شد.

 

۱. مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

۲. مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی (فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) قید شده باشد.

۱-۲ برگه ب – پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ارشد (فوق لیسانس) و یا دکتری حرفه ای خود نمی‌باشند، لازم‌ است روگرفت‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای خود را (براساس محتوای برگه ب) ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

تذکر: از آنجائیکه مقطع تحصیلی برخی از رشته های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای میباشد،ایندسته از پذیرفته شدگان دارای مدرک کارشناسی نمیباشند و با ارائه مدرک کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای معتبر، نیازی به ارائه مدرک کارشناسی ندارند.

۲-۲ برگه الف – پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ دانشجوی سال آخر بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای برگه الف را تکمیل نموده و  روگرفت آن را همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

 ۲-۳ مدرک دانش آموختگی قبل از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱،  می بایست روگرفت مدرک فارغ التحصیلی

۳برگه  تکمیل شده تاییدیه تحصیلی: کلیه دانشجویان می بایست با مراجعه به سامانه estelam.msrt.ir  برگه را دریافت ئ تکمیل کنند.

۴شناسنامه و کارت ملی.

 ۵  عکس جدید تمام رخ گذرنامه ای ( شش قطعه)

۱-۵  آقایان با توجه به ضوابط پس از ثبت نام برای صدور معافیت تحصیلی باید ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ ارایه نمایند.

۶مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۴دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ مشخص‌ کند.

دانشجویان مشمول نظام وظیفه  می بایست به صـورت برخط و بــا مراجعــه بــه سامانه ســازمان وظیفــه عمــومی بــه نشانی  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir برای دریافت مجوز ثبت نام ( معافیت تحصیلی ) اقدام نمایند . سامانه دفاتر پلیس +۱۰ نیز همچنان فعال بوده و پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن برگه قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به این دفاتر مراجعه نمایند اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد.

ارائه اصل مجوز سازمان نظام وظیفه عمومی به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است.

۷برگه تکمیل و امضا شده تعهدنامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی.

 

 یادآوری

هرگونه دوگانگی و اختلاف داشتن اصل مدارک با روگرفت مدارک ارسالی به هنگام ثبت نام برخط موجب باطل شدن ثبت نام و اعلام موضوع به سازمان سنجش خواهد شد.