تحلیل داده‌های عصبی

پیشرفت‌های مستمر در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها تاثیر زیادی بر تحقیقات مغزی داشته است. و مجموعه داده‌هایی را تولید می‌کند که اغلب بزرگ و پیچیده هستند. کتاب تحلیل داده‌های عصبی با تاکید بر چند اصل اساسی و برخی تکنیک‌های فراگیر، راهبرد یکپارچه‌ای را برای تجزیه و تحلیل‌هایی ارائه می‌دهد که برای پژوهشگران معاصر ضروری شده‌اند. در سرتاسر کتاب، ایده‌ها با بیش از ۱۰۰ مثال مستخرج از ادبیات تخصصی الکتروفیزیولوژی، تصویربرداری عصبی، و رفتارشناسی تشریح شده‌اند. این کتاب با نشان دادن اشتراک بین رویکردهای آماری مختلف، ابزارهای حیاتی را برای به دست آوردن دانش از انواع مختلف داده‌ها ارائه می‌دهد. تحلیل داده‌های عصبی ضمن توجه به تجربه‌گرایانی که فقط دانش ریاضیاتی در سطح دبیرستان دارند، و همچنین عصب شناسان محاسباتی که آشنایی محدودی با آمار دارند، هم به عنوان یک مقدمه خودکفا و هم به عنوان یک مرجع کاربرد دارد.