تشکیل جلسات ارائه گزارش دانشجویان دکتری تخصصی موسسه از پیشرفت کار رساله

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی که مدت حداقل ۶ ماه ازتاریخ تصویب رساله و یا ارائه گزارش قبلی پیشرفت کار رساله آنان گذشته است، می بایست مطابق جدول زمانبندی پیوست گزارش از روند پیشرفت پژوهش خود را ارائه دهند.

کلیه جلسات الزاما  فقط حضوری و  با شرکت دانشجو، استاد راهنما و مدیر گروه برگزار می شود.  استادان محترم راهنما در صورتی که امکان شرکت حضوری در جلسه را نداشته باشند در صورت انجام هماهنگی های از قبل می توانند به صورت مجازی در جلسه شرکت نمایند

انجام موارد زیر توسط دانشجو جهت حضور در جلسه الزامیست :

– تکمیل کلیه مراحل ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰؛

– تکمیل برگه  ارائه گزارش پیشرفت کار  رساله  و ارسال آن از طریق  رایانامه mali@icss.ac.ir   تا تاریخ یکشنبه  ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ ؛

– هماهنگی با  استاد / استادان  راهنما جهت حضور در جلسه؛

-دریافت برگه تکمیل شده ارائه گزارش پیشرفت کار  رساله قبل از  شرکت در جلسه از دفتر آموزش و تحویل آن به مدیر گروه آموزشی؛

– ارائه گزارش پیشرفت کار رساله با استفاده از برنامه “پاور پوینت ”