تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تقویم آموزشی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

رویداد تاریخ
ثبت نام  و انتخاب واحدهای درسی یکشنبه ۱۹ تا یک شنبه ۲۶ شهریور ماه
شروع کلاس های درس شنبه اول مهر ماه
حذف و اضافه یکشنبه ۱۶تا  یکشنبه ۲۳ مهر ماه
آخرین زمان حذف تکدرس- اضطراری چهارشنبه ۱۵ تا پنج شنبه۳۰ مهر ماه
ارزیابی جامع آموزشی دانشجویان دکتری تخصصی یکشنبه ۱۵بهمن ماه
پایان کلاس های درس پنج شنبه ۱۴ دی ماه
ارائه گزارش پیشرفت کار رساله دکتری پنج شنبه ۲۱دی ماه
نظر سنجی کیفیت کلاس های درس و دریافت برگه شرکت در آزمون پایانی یکشنبه ۱۷ تا دوشنبه ۲۵دی ماه
آزمون پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی سه شنبه ۲۶ دی ماه تا پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه
مهلت درخواست سنوات نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ یکشنبه اول تا دوشنبه۳۰ بهمن ماه
آخرین فرصت درخواست دفاع از پایان نامه و رساله سه شنبه ۱۰ بهمن ماه
ارزیابی جامع آموزشی دانشجویان دکتری تخصصی یکشنبه ۱۵بهمن ماه
آخرین فرصت  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رساله دوشنبه ۳۰ بهمن ماه
ثبت نام  و انتخاب واحدهای درسی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ یکشنبه ۱۵ تا دوشنبه ۲۳بهمن ماه
شروع کلاس های درسی نیمسال دوم  سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ سه شنبه۲۴ بهمن ماه