تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۳۹۹ و پیش از آن  و مقطع دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۷ و پیش از آن موسسه آموزش عالی علوم شناختی، با توجه به اتمام سنوات مجاز تحصیلی، در صورت تمایل به ادامه تحصیل از نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود تا پایان روز شنبه ۱۲شهریور ۱۴۰۱ از طریق سامانه آموزشی موسسه  مطابق با راهنمای مندرج در سامانه از مسیر “۱- “مکاتبات اداری” – ۲- “فرم های درخواست” و ۳- “درخواست مجوز ادامه تحصیل ” اقدام نمایند.

ادامه اشتغال به تحصیل این تعداد از دانشجویان در موسسه مشروط به ۱- ثبت درخواست تمدید سنوات و ۲- دریافت مجوز ادامه تحصیل از شورای آموزشی – پژوهشی و کمیسیون موارد خاص موسسه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۳۹۸ و پیش از آن  و مقطع دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۶ و پیش از آن می بایست علاوه بر ثبت درخواست در سامانه آموزشی موسسه نسبت به ثبت درخواست افزایش سنوات تحصیلی از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان مطابق  با راهنماهای پیوست اقدام نمایند.

 

راهنمای ثبت نام اولیه در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان (راهنمای پیوست ۱) PDF

راهنمای ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان (راهنمای پیوست ۲)PDF

برگه گزارش استاد راهنما PDF

مطالب مرتبط