ثبت درخواست وام شهریه دانشجویی برای نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

سامانه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان برای ثبت درخواست دانشجویان موسسه اموزش عالی علوم شناختی به منظور دریافت وام شهریه تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ فعال خواهد بود.

دانشجویان درخواست کننده دارای شرایط موسسه می بایست نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه دانشجویی صندوق اقدام نمایند.