حمایت تشویقی از چاپ مقالات حوزه علوم شناختی افزایش یافت

میزان حمایت تشویقی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای چاپ و انتشار مقالات برتر در نشریات و مجلات معتبر بین المللی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

علاوه بر آن ستاد از مقالاتی که از تجهیزات و فن آوری های شناختی داخل کشور استفاده کرده باشند، میزان حمایت تشویقی را تا حداکثر ۲۰ درصدافزایش می دهد. میزان حمایت تشویقی از مقالات منتشر شده با بیشتر شدن ضریب تاثیر مجله به صورت غیر خطی افزایش می یابد.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در راستای سیاست های راهبردی خود برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی در طول سال های اخیر تاکنون از ۹۰۰ مقاله و در یکسال گذشته از ۲۰۰ مقاله  مرتبط با حوزه علوم شناختی حمایت کرده است.