دریافت کارت دانشجویی

دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ورودی ورودی مهر ماه ۱۴۰۱ موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای دریافت کارت دانشجویی خود از روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه به دفتر آموزش مراجعه نمایند.