روش های تدریس اثربخش

آنچه می دانیم این است که معلمان تاثیر دارند و ظریف ترین و نامحسوس ترین رفتارهای ایشان می تواند بزرگترین اثرات را روی دانش آموزان داشته باشد. اما دانستن یا ایمان به چنین نکته ای هرگز کافی نیست. در کتاب «روش های تدریس اثربخش» خواننده با مجموعه از روشها با فنون عملیاتی برای خلق فرصت های یادگیری آشنا خواهد شد. سرتاسر کتاب حاوی نکات مهمی است که اگرچه ساده به نظر می رسند اما تفاوت میان معلم اثربخش و اثربخش‌تر در رعایت همین نکات ساده است. نویسندگان بارها روی نکاتی نظیر مجزا کردن آموزش با در نظر گرفتن نیازهای دانش‌آموزان خاص تاکید می کنند.